Huisregelement Grand-Café Roots

 1. Parkeren
 • Samenscholing of het langer in een geparkeerd staande auto verblijven dan nodig is voor het onmiddellijk parkeren of wegrijden is verboden.
 • Parkeren van auto, motor of (brom)fiets geschiedt geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.
 1. Toegang

Grand-café Roots dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Na overleg met politie, justitie en de lokale overheid is door de leiding van grand-café Roots besloten tot maatregelen om de ongelimiteerde aanwas van risicogroepen te beperken en zodoende de veiligheid te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang worden geweigerd.

 • Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder hebben toegang tot grand-café Roots.
 • Het betreden van grand-café Roots is ten alle tijden op eigen risico.
 • Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden van grand-café Roots direct bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren. Art 5:12 Algemene wet Bestuursrecht.
 • Correcte kleding is in en om grand-café Roots verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Trainingspakken en sportschoenen zijn niet toegestaan.
 • Grand-café Roots hanteert een samenscholingsverbod in en om Roots voor groepen groter dan 5 personen.
 • Bij het betreden van grand-café Roots verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.
 • In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.
 • Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement.
 • Zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.
 • Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan naar een daarvoor bestemde rustige ruimte, waar u over het betreffende geval kunt worden gehoord en eventueel een foto van u ter identificatie kan worden gemaakt.
 • Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.
 • Wij accepteren geen creditcard betalingen.
 1. Wapens

Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en bij grand-café Roots ten strengste verboden.

 1. Drugs

Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is bij en in grand-café Roots ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

 1. Camera’s

Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht door middel van camera’s in geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

 1. Geweld
 • De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van grand-café Roots, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.
 1. Klachten

Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in Time Out te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de dienstdoende manager.

 1. Alcohol

Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar drank te gebruiken. Aan personen van 18 jaar en ouder is dit wel toegestaan. Mocht een persoon ouder dan 18 jaar, drank verstrekken aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook, aan grand-café Roots, zal deze schade worden verhaald op de betreffende persoon.

Pin It on Pinterest

Share This